PDF Print

Vastenactie 2012

wekelijkse Voortgang

                                                                                                         
Vastenoffermarktje


Het vastenproject loopt bijna ten einde - de laatste extra collecte is op Paasmorgen. Een van de mooie momenten van dit geslaagde project voor het bisdom Niassa in Mozambique was de halfvastenmarkt, georganiseerd door de kinderkerk. Kinderen verkochten zelf gebakken zoete en hartige hapjes, boekjes met recepten uit Mozambique, en portemonneetjes gemaakt van pakken sap en chocomel. De markt had een mooie opbrengst, net als de wekelijkse collecte in de kinderkerk. Het totaal zal aan het einde van de dienst op beloken Pasen, zondag 15 april, worden gepresenteerd. De kinderen hebben ook groepsfoto's gemaakt die samen met andere groepsfoto's van lokale kinderkerken naar leeftijdsgenoten in Mozambique als groet zullen worden opgestuurd.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 4

 

Vandaag vraagt de diaconale werkgroep opnieuw uw aandacht voor de vastenactie, de 2e collecte, die ten bate komt van het Anglicaanse bisdom Niassa in Mozambique. Met 2 doelen, nl het honorarium van een opbouwwerker, die jeugdleiders gaat opleiden,
én het maken van een bijbel en bijbelverhalen voor de jonge kinderen in hun eigen taal.
Op Paaszondag zal het dan de laatste keer zijn dat er voor deze Aktie wordt gecollecteerd.
U kunt ook uw bijdrage storten op de giro van de Parochie o.v.v. ‘vastenaktie’.
Ik wil graag deze afkondiging besluiten met een gedicht:


Eeuwige,
wees onze Gids in de woestijn,
sterk ons in ons voornemen
op zoek te gaan naar U,
Bron van Levend water.
Open onze ogen en ons hart
voor elkaar.
Doe ons oog hebben
voor de nood van anderen,
voor de dorst van al Uw kinderen,
die uitkijken
naar een betere wereld,
zoals Gij die hebt gedroomd.
Amen
(BD)

 

Deel 3. Jeugd en de kerk in Niassa, is een uittreksel uit een lange brief van de echtgenote van Bisschop Mark, die wij met de opbrengst van het vastenoffer willen helpen zijn werk in een van de armste landen in de wereld te kunnen doen.
Zij schrijft onder andere:
In het uiterste noordoosten van de Anglicaanse kerk provincie van Mozambique in Zuid Afrika, in het bisdom Niassa ervaart men een nieuwe groei in het kerkelijk leven. In 5 jaar hebben onze kerken zich zowat verdubbeld. Er zijn nu zo ongeveer 500 parochies met een totaal van 65.000 leden die verzorgd worden door 45 priesters, en we vragen ons af waar we dit alles, behalve aan God, toch aan te danken hebben. Is het misschien door ons verlangen om kerk te zijn op nieuwe plekken in dit gebied, of door de nieuwe aanpak van de opleiding leiders “training de trainers” zodat we meer mensen kunnen bereiken die we een ander leven kunnen bieden door betere zorg en ontwikkeling? Maar van een ding zijn we zeker, en dat is dat deze groei voor een groot deel is te danken aan onze jongeren die zich in de voorste gelederen op allerlei terreinen enorm inzetten voor de plaatselijke parochies.
Recentelijk hadden we bezoekers uit Engeland die het heel bijzonder vonden hoe de jeugd zich hier met zoveel energie inzet voor de dienst van de kerk en dan hebben we het over jongeren in de leeftijdsgroep van zo ongeveer 12 tot 35 jaar. Op het ogenblik zijn we bezig nieuwe programma’s op te zetten voor de verschillende leeftijd groepen, programma’s die aansluiten bij hun leeftijd. Deze groepen staan open voor iedereen of ze nu lid zijn van de kerk of niet, zo kunnen ze bij voorbeeld meezingen in het koor, deelnemen aan kleine groepjes voor Bijbel studie. en zo voort. Maar voor het grootste deel hebben we de betrokkenheid van de jeugd te danken aan de organisatie “Teams of Life” Deze organisatie die grotendeels uit jongeren bestaat, zet zich in de voor de zorg voor een aantal gezinnen in de diverse parochies, geven voorlichting over HIV en Aids, hygiëne, voeding, en de zorg voor de weeskinderen.
Kort om de jongere zijn het centrum van de groei in onze kerk, in de eredienst en het werk in de parochies.i emand beschreef deze nieuwe groei in Niassa als “bringing a smile to the face of God- it brings a smile to us too!
Laten we hopen dat dit ook voor ons hier in Utrecht zal mogen gelden.

 

 

Deel 2

Vorige week heeft Esther Suurmond ons verteld over het doel van de vastenactie van 2012

Over dat wij hopen bij te gaan dragen aan het welzijn van de mensen, en vooral de jongere mensen, van het bisdom Niassa in het Noorden van Mozambique door voor twee jaar het salaris van een opbouwwerker te betalen en ook te zorgen voor meer kinderbijbels.

Vandaag ga ik u iets vertellen over het land Mozambique en over de manier waarop men de vorming van de jongeren wil uitbreiden en verbeteren.

Mozambique is een voormalige Portugese kolonie in het Zuidoosten van Afrika. In het Zuiden grenst het aan Zuid Afrika, in het Westen aan Zimbabwe, Zambia en Malawi, in het Noorden aan Tanzania en in het Oosten aan de Indische oceaan, waarin de voornaamste rivier van het land, de Zambesi uitmondt.

Het klimaat is tropisch met een natte zomer (onze wintertijd) en een droge winter.

Het kustgebied is vlak, maar meer landinwaarts en met name in het NW waar het bisdom Niassa ligt is het behoorlijk bergachtig.

Het land is ongeveer 20 x zo groot als het onze (zoiets als Turkije) en er wonen zo’n 23 miljoen mensen, de meesten in het Noorden. Bijna de helft is jonger dan 14 jaar. En ondanks het feit dat AIDS veel voorkomt neemt het aantal inwoners toch snel toe.

Tot 1975 was het land een Portugese kolonie en na de onafhankelijkheid heeft er 16 jaar een burgeroorlog gewoed. Het land heeft wel mogelijkheden, maar pas sinds 1992 is er sprake van enige ontwikkeling . Het is dan ook niet verwonderlijk dat het tot de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld behoort met de helft van de bevolking onder de armoedegrens. In de ontwikkelingsstatistieken van de VN bungelt het onderaan, al is er wel sprake van verbetering, (Nederland staat nog steeds in de top 10).

In het Noorden van dit arme onderontwikkelde land ligt dus het bisdom Niassa. Het beslaat 4 provincies en de verbindingen zijn er slecht. Bisschop Mark van Koeverding en zijn vrouw Helen proberen zo goed en kwaad als het gaat de sterk groeiende kerkgemeenschap te bedienen. T.z.t zal het bisdom in drieën worden opgedeeld. Meer informatie biedt de website: Almalink.org.

Vanwege de enorme toestroom van mensen en de grootte van het bisdom is het nu nodig om het jeugd- en jongerenwerk in de parochies meer structureel vorm te geven en beter aan te sturen. Er is daarom een goed plan opgezet voor dit werk. Een opbouwwerker zal in 2012 voor het bisdom worden aangesteld en hij/zij zal jeugdleiders gaan opleiden De bedoeling is dat deze mensen die zich in elk van de drie regio’s in de parochies bezig (gaan) houden met jeugd- en jongerenwerk, grondig worden toegerust voor deze taak. Ze krijgen een basisopleiding voor lokaal jeugd- en jongerenwerk. Veel jongeren zijn al op een of andere manier actief De bedoeling is deze jongeren te stimuleren om ook andere, meer praktische taken, binnen de ‘gemeenschap’ op zich te laten nemen. Om het Woord te kunnen verkondigen zijn ook daden nodig.

Straks bidden we weer: “De heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn naam, tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk”. Laat die offergaven voor ons geestelijk heil brengen , maar voor het bisdom Niassa ook materieel heil.

 

 

 

 

 

 Het is weer vastentijd! En dus ook tijd voor de vastenactie.

Deel 1

Het is weer vastentijd! En dus ook tijd voor de vastenactie.

Dit jaar steunen we met de opbrengst een jeugdwerker in het bisdom Niassa in Mozambique. Mark van Koevering, een Amerikaan met Nederlandse wortels is sinds 2002 bisschop van dit immens grote diocees. Gevestigd in het Noordwesten van Mozambique, is het een van de armste bisdommen van de wereldwijde anglicaanse kerkgemeenschap. 

Het bisdom groeit echter als kool: jaarlijks treden vele duizenden nieuwe mensen toe tot de kerk. Intussen zijn er al 510 parochies. Ruim 300 daarvan hebben een jeugd- en een jongerengroep. Het gaat dus over grote aantallen mensen in een moeilijk bereikbaar gebied met slechte wegen en een enorme oppervlakte. Niet alleen krijgen de kinderen daar in de leeftijd van 9 tot 16 jaar volop gelegenheid tot zingen en dansen in de diensten, maar er zijn ook allerlei mogelijkheden voor cursussen, bijbeluitleg en voorlichting over gezondheid of gezinsleven. Daar is ook duidelijk animo voor. 

Vanwege de enorme toestroom van mensen en de grootte van het bisdom is het nu nodig om het jeugd- en jongerenwerk in de parochies meer structureel vorm te geven en beter aan te sturen. Er is daarom een goed plan opgezet voor het jeugd- en jongerenwerk. Een opbouwwerker zal in 2012 voor het bisdom worden aangesteld, die jeugdleiders gaat opleiden. 

 In de vastenactie 2012 streven we er naar het honorarium van de opbouwwerker voor 2 jaar te kunnen betalen. Hierbij gaat het om een bedrag van totaal 8.500 euro, 350 euro per maand. Het tweede doel van de vastenactie is het uitgeven van lokaal te produceren kinderbijbels en boekjes met bijbelverhalen. We hopen deze eveneens te kunnen betalen uit de opbrengst van het vastenoffer.

Bij deze vastenactie gaat het om jeugd die kansen verdient. De helft van de bevolking in Mozambique is jonger dan 18 jaar. Als het ergens geldt dat de jeugd de toekomst heeft, dan is het wel daar. 

Met dit project kunnen we door een enthousiaste en capabele opbouwwerker te financieren uiteindelijk alle parochies in het bisdom beter toerusten in het jeugd- en jongerenwerk. Een prachtige uitdaging voor onze kerk!

De komende weken wordt daarom in onze parochie steun aan dit project gegeven. Elke zondag zal een lid van de werkgroep diaconie een aspect van het project kort toelichten en is er een extra collecte. Ook de kinderkerk heeft eigen materiaal waarmee ze aan de slag gaan. 

De thermometer bij de ingang geeft aan wat de opbrengst is. Het is ook mogelijk om per giro een bijdrage te doen aan de vastenactie.

De volgende keren zal er iets worden verteld over de situatie in Mozambique en het jongerenwerk dat het bisdom met onze steun zou kunnen verrichten.

Ik dank u voor uw aandacht

Esther Suurmond

*