PDF Print

Toelichting bij de diensten

Advent

Op de eerste zondag van de Advent beginnen we het liturgische B-jaar, waarin het Evangelie volgens Marcus uitgangspunt voor verkondiging en overweging is. Omdat dit evangelie het kortste is, zijn over het jaar verspreid ook passages uit andere evangeliën ingepast, vooral uit het Johannesevangelie. Daarnaast horen we uiteraard uit het oude Testament, en in de Advent betekent dat met name, Jesaja.

Aan het begin van de vier Adventszondagen bidden we, evenals vorig jaar, een korte litanie in verwachting van de komst van Christus als één van ons met Kerstmis, zijn komst in brood en wijn in de Eucharistie en zijn komst op de dag die de Vader heeft vastgesteld.

Adventsmaaltijd

Op tweede Advent vindt de jaarlijkse Adventsmaaltijd plaats in de Driehoek, georganiseerd door de diaconale werkgroep in samenwerking met de bedrijfsleiding van de Driehoek. Sponsort u ook het goede doel met een vrijwillige bijdrage voor deze lunch, en doe mee aan een gezellige, opbouwende en informatieve maaltijd! Intekenlijsten liggen achterin de kerk. Over het doel leest u meer op pagina 24.

Op eerste Advent zingen we na de zegen het St.-Nikolaaslied dat we de afgelopen jaren ook rond 5 december gezongen hebben: Uit de schemer van de tijden. Op derde Advent wordt de dienst gezongen door de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken.

Kinderkerstnacht

Graag nodigen we weer alle kinderen en kleinkinderen uit de parochie en de buurt uit voor de Kinderkerstnacht! Dit jaar valt Kerstavond op een zondag en dat betekent dat we de viering iets eerder kunnen doen: we beginnen om 16.30 uur met deze korte en vrolijke viering met bekende kerstliederen, LEGO steentjes, een vertelling, en de zegening van de Kerststal, waarna we het kindje Jezus in de kribbe zullen leggen. Jong en oud zijn van harte welkom! Aansluitend is er chocolademelk en een broodje in de pastorie.

Kerstmis: een verschil van nacht en dag

Waarom is er eigenlijk zowel een nachtmis als een dagmis met Kerst? Jezus werd geboren in de nacht, dus is het logisch het midden in de winternacht te vieren? Dat is niet de reden van het ontstaan van de nachtmis, wel de oorzaak van de populariteit ervan. De werkelijke reden is dat hoogfeesten in de katholieke kerk liturgisch altijd aan de vooravond ervan beginnen, ongeacht op welke dag in de week ze vallen. Dit komt voort uit het bijbelse en joodse gebruik de nieuwe dag op de avond van de voorafgaande dag te laten beginnen: na het invallen van de duisternis. Bij alle feesten heeft de eerste (vigilie) mis een ander accent dan de hoogmis van de dag, die als een zondag wordt gevierd.

Ook de nachtmis en dagmis van Kerst vieren hetzelfde grote geheim, namelijk de menswording van de Heer. Maar ze doen dit met verschillende teksten, zodat beide vieringen hun heel eigen toon en gezangen hebben: het Lukasverhaal in de nacht, met engelen, herberg en herders; de proloog van Johannes in de ochtend: het Woord is vlees geworden, licht in de duisternis. De vieringen vullen elkaar dus aan en u kunt gerust beide meevieren!

In zowel de nachtmis als de dagmis zal de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, voorgaan en preken. Op tweede kerstdag, St. Stefanus, is er een gesproken Misviering met enkele gezangen, aanvang 10.00 uur. De zondag na kerst vieren we op 31 december in de ochtend.

Oud en Nieuw

Op Oudejaarsavond vieren we het Lof van Oudjaar om 19.00 uur, met psalm en gezang, een meditatie, het Lof van het Allerheiligste Sacrament en het door A.B.H. Verheij berijmde Te Deum. Op 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag, vieren we om 10.30 uur het feest van de naamgeving en besnijdenis van de Heer. Aansluitend is er gelegenheid elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen in de pastorie.

Epifanie/Driekoningen

Op zondag 7 januari vieren we het feest van Epifanie – de openbaring van de Heer aan de volken. Evenals vorige jaren zullen kinderen een Driekoningenspel in de dienst spelen en brengen we de gaven van goud, wierook en mirre naar het Christuskind. Ook zal de huiszegen voor 2018 worden gegeven – en kunt u een zegenwens voor het nieuwe jaar uit de kerk meenemen, om thuis op te hangen of te plakken bij de voordeur, op het prikbord, in de keuken, de slaapkamer, waar dan ook – zodat u zichzelf eraan kunt herinneren dat God woning maakt bij ons mensen, en ons ingaan en uitgaan wil zegenen en behoeden.

Nieuwjaarsontmoeting

Geleidelijk is het uitgegroeid tot een van de grotere diensten in het jaar: de Vespers op de eerste zondag van het jaar, waarin de aartsbisschop voorgaat en preekt. Met koor – en samenzang, op zondag 7 januari om 16.00 uur. Na de dienst is er de feestelijke nieuwjaarsreceptie van het bisdom in ons centrum, waar wij allen hartelijk welkom zijn.

Liturgisch beraad

Op zondag 21 januari na de mis en koffie is er, zoals eerder al aangekondigd, de gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over enkele liturgische onderwerpen, zie ook de uitnodiging verderop.

Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis

Zondag 28 januari verzamelen we ons met kaarsjes achterin de kerk om te vieren dat Jezus op de veertigste dag door Maria en Jozef naar de Tempel in Jeruzalem werd gebracht, en daar als het licht werd herkend. ́Een licht dat voor alle volken straalt, en tot heerlijkheid van uw volk Israël'.

Stilte-uur

Elke woensdag behalve 27 december staan de deuren van de kerk open naar de stilte. Vanaf 17.45 uur klinkt wat rustige Taizé muziek. Om 18.00 uur, na het luiden van de klokken, is er een korte schriftlezing gevolgd door een gebed. Dan is er stilte die om rond 18.40 wordt afgesloten met een lied van Taizé. Allen welkom!

Kerk open voor stilte en gebed

Elke zaterdag is tussen 13.00 uur en 16.00 uur de kerk geopend voor stilte en gebed. Er zijn altijd vrijwilligers uit de parochie aanwezig om desgewenst een luisterend oor te zijn of informatie te delen. Interesse om dit team te versterken? Geef u op bij Arno van der Steen.

Choral Evensong en Pub

Na de Evensong van 7 december om 20.00 uur in de Janskerk zullen de Choral Evensongs in de Utrechtse binnenstadskerken een winterslaap houden. De wekelijkse Evensong en Pub begint weer op donderdag 1 februari 2018. De aankondiging van plaatsen en koren vindt u te zijner tijd op de Nieuwsbrief.

*