Oud-katholiek Utrecht

Kerk en samenleving | Werkgroep Diaconaat

Sinds enkele jaren is binnen de Oud-Katholieke Parochie van Utrecht de werkgroep Diaconaat actief. Deze werkgroep is voortgekomen uit de werkgroep "Conciliair Proces" die tot voor enkele jaren actief was. Ze heeft zich als taak gesteld om inhoud en vorm te geven aan de diaconale gedachte binnen de parochie.

In de regel betekent dit dat zowel in het voor- als in het najaar een moment wordt gezocht voor speciale aandacht voor één onderwerp of thema. Voorbeelden van de afgelopen jaren  zijn: verzoening, armoede, onrecht en rechtvaardigheid. De vorm waarin aan dergelijke onderwerpen aandacht wordt geschonken spitst zich de afgelopen jaren met name toe op een agapè-maaltijd in het voorjaar en een themadienst in het najaar.

Naast deze kernactiviteiten ontplooit de werkgroep andere structurele activiteiten waarbij invulling wordt gegeven aan het diaconaatswerk. Deze zijn onder andere:

- informatieverstrekking via het mededelingenbord in de hal van de kerk

- het schrijven van stukjes in het parochieblad "Samen Kerk Zijn"

- het initiëren van het schrijven van brieven voor Amnesty International

- verkoop van Max Havelaar-producten uit de Fair Trade-winkel, eens per maand tijdens het koffiedrinken na de zondagsdienst

-ad hoc activiteiten waarbij aan speciale, tijdelijke onderwerpen invulling wordt gegeven. Voorbeelden: samenstellen en vervaardigen van een werkmap over verzoening, discussieavond over armoede in Nederland, onze acties voor voedselbanken, aandacht vragen voor actuele projecten enz.

Een van onze projecten is tegen de misstanden in Sudan: ga naar www.hetkanwel.org om te zien hoe u kunt helpen of mail naar info@hetkanwel.org om handtekeningenlijsten aan te vragen.