Mis van de heilige Geest met verkiezing nieuwe Aartsbisschop van Utrecht

Begintijd 15 februari 2020 11:00

Eindtijd 15 februari 2020 12:45

Viering van de Mis van de H. Geest. Voorganger is de deken, Wietse van der Velde. De kerk van Utrecht kiest, middels het kiescollege, bestaande uit de kanunniken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht, alle geestelijken in actieve dienst van het aartsbisdom Utrecht en enkele leken-gelovigen (leden van synode en collegiaal bestuur) van het bisdom, haar nieuwe bisschop. Openbaar toegankelijk.

*