PDF Print

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

UITNODIGING – Bezinningsdag “Hoe katholiek is mijn kerk?”
Zaterdag 3 November, Utrecht

Lectori Salutem!

Als leden van het onlangs opgerichte Oecumenisch Forum voor Katholiciteit nodigen wij u hierbij uit voor een bezinningsdag over katholiciteit als kwaliteit van de kerk.
Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, los van de kerk en haar overlevering, willen wij christenen oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie. Want alleen ‘samen met alle heiligen’, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, kunnen we iets bevatten van ‘de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde (Efeziërs 3:18).

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, bestaande uit voorgangers van diverse denominaties, heeft een Katholiek Appèl opgesteld en wil daarover graag in gesprek gaan met ieder die de kerk van Jezus Christus liefheeft.

Het document zal tijdens de bezinningsdag gepresenteerd en toegelicht worden door
Mgr dr J. Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht.
Verder zullen spreken: Mgr dr G.J.N. de Korte, rooms-katholiek bisschop van Groningen-Leeuwarden, Ds Willem Smouter, bestuurslid van de Evangelische Alliantie en Dr. A.J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.
Zij zullen reageren op het Katholiek Appèl aan de hand van het motto van de dag:
Hoe katholiek is mijn kerk?
Er zal ruim gelegenheid zijn voor gesprek en ontmoeting.

De bijeenkomst wordt gehouden op ZATERDAG 3 NOVEMBER a.s. in de LUTHERSE KERK, HAMBURGERSTRAAT 9 TE UTRECHT en duurt van 10.30 UUR TOT 15.30 UUR. Om 12 uur is er een middaggebed.

Wij hopen dat veel kerkleden zich zullen herkennen in ons verlangen naar katholiciteit en met ons het gesprek willen zoeken – predikanten en priesters, ouderlingen en diakenen, pastoraal werkers en parochiebestuurders, gemeenteleden en parochianen: allen zijn welkom!

Opgave voor 1 november via buro@okkn.nl of telefonisch: 033-4620875.
De kosten bedragen EUR 15,-, inclusief lunch. Betaling kan geschieden door overmaking van dit bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland te Amersfoort, onder vermelding van Symposium Katholiciteit. Graag met vermelding van adres en postcode en liefst e-mail. Na aanmelding zal het volledige programma worden toegestuurd.

Het Oecumenisch Katholiek Forum is een initiatief van Ds Henk Gols (Nijmegen), Ds Lieske Keuning (Utrecht), Dr Hans Kronenburg (Zeist),  Ds Idelette Otten (Vleuten), Drs Henk Schoon (Vleuten), Ds J.H. Uytenbogaardt (Utrecht), Mgr dr Joris Vercammen (Utrecht) en Dr Andreas Wöhle (Amsterdam).

Voor meer informatie: www.forumkatholiciteit.nl

*