PDF Print

Periodieke giften aan de kerk

Periodieke giften aan de kerk belastingvrij via onderhandse overeenkomst.

 

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk uw giften volledig aftrekbaar te maken in uw aangifte inkomstenbelasting door middel van een onderhandse overeenkomst tussen gever en begunstigde. Een notariële akte is hiervoor dus niet langer nodig en kosten hoeven niet langer te worden gemaakt.

 

Nadat wij de enveloppe voor de Kerkbalans naar u hebben doen uitgaan, ontvingen wij deze informatie, waar we u hierbij graag op wijzen. Let op: u kunt uw jaarlijkse bijdrage in het kader van de Kerkbalans onder deze regeling laten vallen, maar ook de aankoop van collectebonnen kan onder deze overeenkomst  worden gedaan!

 

Voor de gever tellen slechts twee voorwaarden:

  • Een minimale duur van 5 jaar.
  • De begunstigde moet een ANBI-erkenning (een "officieel goed doel") hebben en aan de voorwaarden voldoen.

 

Wat is het voordeel?

 

Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrijkomt dus ook schenken. Jaarlijks geeft u uw bijdrage aan de kerk als periodieke gift op bij uw belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.

 

U kunt ook in de overeenkomst vastleggen dat de gift stopt als uw inkomen daalt  bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Dan voldoet u toch aan de voorwaarden voor belastingaftrek en kunt u de daadwerkelijk betaalde bedragen gewoon aftrekken.

 

Wat moet u doen?

 

Als u voor de Aktie Kerkbalans 2016 van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ vragen aan de penningmeester of zelf downloaden van de website van onze parochie.

 

Stappenplan

 

  1. U vult uw onderdelen in op de 'Overeenkomst periodieke gift in geld' (download).
  2. U ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger en u stuurt beide exemplaren   naar ons toe. Bij voorkeur digitaal i.v.m. de registratie die wij moeten bijhouden.
  3. Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partnerschap? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen. Dit is niet vrijblijvend!
  4. Wij vullen vervolgens onze onderdelen in op het formulier en wij ondertekenen beide exemplaren.
  5. Wij sturen het exemplaar voor de schenker naar u terug en wij houden ons eigen exemplaar.

 

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar in vellen van 20 stuks en in drie verschillende bedragen. De groene vellen á € 1,- per bon kosten € 20,50 per kaart. De oranje vellen á € 2,- per bon kosten € 40,50 per kaart en de gele vellen á € 3,- per bon kosten € 60,50 per kaart (de € 0,50 toeslag per vel is ter dekking van de drukkosten).

De collectebonnen zijn te verkrijgen bij één van de kerkbestuursleden na de dienst of via een mail aan de penningmeester (zie parochieblad "Samen Kerk Zijn").

Tenslotte

 

We hopen dat we u hiermee in de gelegenheid stellen royaal aan de Actie Kerkbalans (en de zondagse collecte) te kunnen geven. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen. 

*