PDF Print

Rondom de diensten in de Veertigdagentijd 2015

Woensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd met de hoogmis van Aswoensdag. Midden in de week onderbreken we het gebruikelijke
patroon van het leven om samen de weg van veertig dagen te gaan. Met
as markeren we dat we allemaal vergankelijke mensen zijn. Maar
'Bekeert u en gelooft het evangelie': Let op: de dienst begint dit jaar
om 19.00 uur, zodat wie dat wenst zowel de dienst kan meevieren als
de lezing van Denken in de Driehoek om 20.00 uur kan bijwonen.
Voorafgaand aan de viering is (zoals elke woensdag, ook in de veertig dagen) het stilte uur. Graag bewaren we op deze avond de stilte in de
kerk tussen stilte uur en viering. Wilt u daar rekening mee houden als u de kerk binnenkomt?
Voor wie er liever 's avonds niet uit gaat: in de middag van Aswoensdag is er een korte oecumenische viering met asoplegging in het stiltecentrum Hoog Catharijne om 12.45 uur, voorganger is pastoor Wallet.
Op zondag 22 februari zal onze diaconale werkgroep het vastenproject presenteren dat zij dit jaar voor onze parochie hebben uitgezocht: steun aan vluchtelingen in Syrië. Ze ook hun bijdrage verderop in dit nummer.
Tijdens alle zondagen van de veertigdagentijd zal de extra collecte hiervoor bestemd zijn, ook om zo uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met de minderbedeelden wereldwijd. Het vastenoffer loopt van Aswoensdag tot en met Paaszondag. Geld inzamelen betekent delen vanuit onze overvloed. De actie is van harte aanbevolen.
De vieringen tijdens de veertigdagentijd kenmerken zich – mogelijk evenals het leven thuis, op een voor de gelovige persoonlijk relevant gebied – door wat grotere soberheid. Op zich hoort het achterwege blijven van wierook daar niet bij, want wierook is geen teken van feest maar van gebed. Wel zal het gebruik van wierook minder zijn. Bloemen
staan er tot aan de Chrismamis niet in de kerk, het Gloria en Halleluja worden niet gezongen, en de lezingen roepen op ons opnieuw om te wenden tot de bron van het leven: 'De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie'.
Naast de vieringen en het vastenoffer is er in de Veertigdagentijd vanouds ook een accent op bezinning op je leven. Zijn er dingen die anders zouden kunnen? Wat is werkelijk waardevol voor me? Draag ik ballast mee die ik eigenlijk kwijt wil, is het nodig nu een andere wending (bekering) te geven aan een aspect van mijn leven? Wellicht kan het
Vastenboekje wat helpen, deze keer over enkele "Helden, Heiligen & ...." uit de bijbel, dat achterin de kerk voor vijf euro verkocht wordt.
6Sommigen hebben in dit verband ook het sacrament van de verzoening (de biecht) als een weldaad van de Heer ervaren. Dit sacrament kan volgens de orde uit ons rode Kerkboek worden gevierd en vindt normaal gesproken plaats in het kader van een gesprek dat u bij een van de pastoors kunt aanvragen. In de kinderkerk werken we deze veertigdagentijd met het project 'Met open handen'. Met de kinderen wordt stilgestaan bij de verschillende
betekenissen die open handen kunnen hebben. Het bijbehorende projectlied zet de toon: 7De toelichting op de diensten van de Goede Week en Pasen volgt in het volgende nummer van SKZ.
Daarin staan we ook stil bij het naderende afscheid van pastoor Duurkoop. In april hoopt zij 65 jaar te worden, wat betekent dat zij drie maanden later met emeritaat gaat. De laatste drie maanden van haar aanstelling zal ze wijden aan het nog uitstaande studieverlof waarin zij onderzoek zal doen ten bate van de landelijke kerk. Omdat haar pastoraat in Utrecht in april eindigt, zal op Beloken Pasen haar afscheid worden gemarkeerd in een feestelijke viering en uiteraard ook daarna.

*