PDF Print

Bij de diensten

'God in de hemelen'

In de Veertigdagentijd zal in de mis evenals vorig jaar elke zondag een van de Psalmen worden gezongen in een bewerking van Henk Jongerius. De melodie is die van het klassieke Attende Domine, de tekst volgt echter een van de in ons Kerkboek aangewezen psalmen van de zondag. Qua sfeer lijkt het 'God in de hemelen' nog het meeste op het 'Dauwt hemelen' van de Adventstijd. Ook bij dit gezang zullen de schriftverzen door het kathedrale koor worden gezongen. De refreinregel is elke week dezelfde, en is dan ook voor de gemeente. We hopen dat deze wijze van het zingen van deze Psalmen onze beleving van de veertigdagentijd mede mag verdiepen.

Vastenactie 2017

Om u bij uw vrijgevigheid te helpen deze Veertigdagentijd is er het Vastenoffer van de Kerk. Elke zondag na de communie zal hier de extra collecte voor worden gehouden.

De Vastenactie dit jaar is ten bate van het Maria Skobtsova Huis in Calais. Het huis is een gemeenschap van vrijwilligers en kwetsbare vluchtelingen, waarin Broeder Johannes van de Gemeenschap van de Goede Herder werkzaam. De monastieke Gemeenschap van de Goede Herder is in januari 2016 tijdens de Nieuwjaarsvespers in onze kerk opgenomen. Het Collegiaal Bestuur spreekt graag de verwachting uit dat de Vastenactie 2017 succesvol zal zijn. Over het werk van het huis en de besteding van het geld van deze actie leest u op pagina 23.

De ene voet voor de andere

Ter inspriratie van dag tot dag verschijnt er evenals voorgaande jaren een vastenboekje met overdenkingen en gebeden om te gebruiken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Dit jaar zijn ervaringen verwerkt van mensen die met mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht hebben gemaakt door Lapland, in het voetspoor van Dag Hammerskjöld. De uitgave is ook een bijdrage aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, wat het centrale thema is in de oecumenische samenwerking de komende jaren. Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, werd daarom gevraagd enkele meditaties te schrijven bij de Pelgrimspsalmen uit de Bijbel.

De uitgave heeft als titel ‘De ene voet voor de andere’. Ondertitel is: Gedachten en gebeden voor de veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. Het boekje is op Aswoensdag en op zondagen in de kerk verkrijgbaar voor vijf euro.

GOEDE WEEK EN PASEN 2017

De Goede Week is de week met de meest rijke en verhalen en rituelen van het jaar. Met groene takken en palmpaasstokken, met olie, water en vuur, onder het kruis en achter het licht aan, met oude en nieuwe gezangen, en bovenal in brood en wijn gedenken we onze dood en ons leven, de opgang van duisternis naar het licht, met Jezus Christus, onze Heer.

Palm- en Passiezondag 9 april

De dienst begint achterin de kerk met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna eren we met onze groene takken de koning, voor wie we ‘Hosanna’ zingen en ‘Geeft ere de Here’. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van deze Passiezondag, waarin we onder meer de Matteuspassie horen. Het koor zingt twee koralen van Bach: “Sei gegrüßet, Jesu, gütig”, BWV 768 en “Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen”,

BWV 244.

Chrismamis 12 april

De Oliewijding is een feestelijke dienst met vertegenwoordigers uit het hele bisdom, waarin de aartsbisschop de heilige oliën wijdt: het heilig chrisma en de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen. Lezingen door mensen die dit jaar gedoopt en/of gevormd zullen worden. De parochie uit Priches in Noord-Frankijk zal met een flinke groep vertegenwoordigd zijn, alsook de oud-katholieke parochie van de Ardennen met de eerder dit jaar gewijde diaken. Met koor- en samenzang en naderhand ontmoeting in De Driehoek. Aanvang 19.30 uur, allen welkom.

Witte donderdag 13 april

Op donderdag 13 maart om 19.30 uur vieren we staande in een kring om het altaar de maaltijd van de Heer met zijn leerlingen ‘op de avond voordat hij werd overgeleverd’. Vanaf het Gloria van deze dienst tot aan het Gloria van de Paaswake zwijgt het orgel. Na de communie brengen we het sacrament over naar het rustaltaar, en wordt onder het bidden van Psalm 22 de altaarbekleding weggenomen. We gaan in stilte heen.

Goede Vrijdag 14 april

De dienst om 15.00 uur, het uur dat Jezus stierf, is een uur met lezingen, gezangen en gebeden, en met een eenvoudig ritueel rond het kruis. In deze dienst horen we de Passie volgens Johannes, zingen we passieliederen en vereren we het kruis, dat de kerk wordt binnengedragen en als centraal teken wordt opgesteld. Onder het kruis bidden we voor kerk en wereld. Wie wil, kan er een bloem bij leggen of er voor knielen.

Paaswake 15 april

Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de Paaswake. Deze begint dit jaar om 20.30 uur buiten voor de kerk, rond een vuur waaraan we de Paaskaars ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in. Aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat, ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we oude verhalen van Israël en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Else en Rob zullen worden gedoopt. Tijdens het Gloria van de Mis begint het orgel weer te spelen, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees! Een vreugdevol feest – allen heel hartelijk uitgenodigd mee te vieren!

Paas zondag 16 april

Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met paasliederen voor gemeente en koor. Voorganger en predikant is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen. Het koor zingt ‘This is the feast of victory’ van Ronald Nelson en ‘Stimmet Hosianna an’ van Wolfgang Briegel.

De vijftig dagen van Pasen

De vreugdevolle Paastijd duurt tot en met Pinksteren, waarop de Aartsbisschop het vormsel hoopt te bedienen aan vijf volwassenen. Op de tweede zondag van Pasen, bijgenaamd Beloken Pasen, zal onze voormalige assisterend pastoor Paul Brommet voorgaan. Op 30 april gaat prof. Jan Visser voor. Op 14 mei is de jaarlijkse dienst waarin tenminste twee kanunniken samen voorgaan, om zo ook de band tussen het kapittel en de kathedrale kerk zichtbaar te maken. Dit jaar zijn dat canonici Wietse van der Velde en Leen Wijker. Meer informatie rond de diensten vindt u op de tweewekelijkse nieuwsbrief. Neem, als u dat nog niet gedaan hebt, nu een digitaal abonnement via nieuwsbriefskz@gmail.com.

*