PDF Print

In het hart van de zaak 1

De kersttijd is begonnen!

Op kerstavond, 24 december, toen de klokken gingen luiden, begon de kersttijd.

De advent was voorbij, de verwachting en het uitzien groeiden uit tot de viering van de komst van het Kind. In de donkere nacht ging het licht op voor alle mensen die hun vertrouwen geven aan Gods belofte.

 

In de laatste dagen van de Advent zingt de Kerk in prachtige woorden over het mysterie van de menswording; God die niet ver van ons wil zijn, een kind is ons geboren, God die ook in ons hart geboren wil zijn. Emmanuel: God met ons, God van de mensen. Want zo lief heeft Hij de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft.

God bemint ons als zijn kinderen, Hij heeft lief al wat Hij geschapen heeft en daarom willen wij elkaar lief hebben en zorg en liefde hebben voor alles wat leeft.

 

'Komt alle tezamen..' zongen we in de kerstnacht, in de stille heilige nacht. Want het maakt je stil, dat wonder van de kerstnacht, je voelt je aangeraakt door het heilige, je bent gekomen om op verhaal te komen, om de oude en vertrouwde woorden te horen van het evangelie, de blijde boodschap.

In Ste Gertrudis, in de kathedraal waar deze woorden bij uitstek klinken omdat de Eeuwige en Barmhartige zijn Naam verbonden heeft aan dit huis, kwamen we bijeen. Met velen, helaas niet met allen die we als gemeenschap mogen verwachten. Al dagen lang viel er op veel plaatsen, vooral in het oosten van ons land, een dik pak sneeuw. Trein en bussen reden niet of nauwelijks, het was gevaarlijk op de weg door voorspelde gladheid.

Onze parochie heeft een aantal buitenposten waar mensen wonen die dikwijls behoren tot de trouwste leden van onze gemeenschap. Ze moesten thuis blijven, zoals we ook veel ouderen moesten missen, hun geloofstrouw, hun gebed, hun vriendelijkheid.

Maar we waren met velen, ook jonge mensen en kleine kinderen en dat gold vooral ook voor de kerstmorgen toen de aartsbisschop, Mgr. Joris Vercammen, voorging in een feestelijke dienst, gevolgd door een druk bezochte ontmoeting in de Driehoek.

 

We hopen en dat wensen we elkaar ook toe, dat we naast deze feestelijkheid in de kerk, ook thuis of met familie en vrienden mooie dagen hebben mogen beleven.

Naar oud katholiek gebruik wensten we elkaar zalig kerstmis. Daar is van alles in besloten: gezegend: gelukkig, prettig, goed. Dat alles, maar dan een beetje op verhoogde toon. Dat mag wel, want het gevaar is immers groot dat we meegezogen worden in de oppervlakkigheid van onze geseculariseerde en materialistische maatschappij waar iedereen het maar zelf moet maken.

Onze Koningin heeft de wijsheid en de moed gehad om in haar kerstboodschap duidelijk te maken waar veel mensen bewust en onbewust mee bezig zijn.

 

Tweede kerstdag, eeuwenlang reeds de dag van St. Stefanus, diaken en eerste martelaar van de vroeg-christelijke Kerk, kleurt rood. We zijn haast dagelijks gewend aan veel bloedvergieten op al die plaatsen in de wereld waar de boodschap van het Christusfeest niet of heel slecht wordt verstaan.

En op derde kerstdag dachten we aan de apostel en evangelist Johannes. Zijn gedenkdag viel dit jaar op zondag, een beetje veel van het goede zal menigeen denken maar het zit niet in de aantallen. Op deze dag zegt een mooi gebed uit ons Kerkboek: Barmhartige Vader. Wij bidden U, leid uw kerk door het onderricht van uw evangelist Johannes. Opdat wij mogen wandelen in het licht dat voor ons is opgegaan…

Zo is het immers, we moeten weer verder na de kerstdagen, het wordt Oud en Nieuw, er komt een nieuw jaar 2010, het wordt voor je het weet weer jachten en jagen. Laten we het wandelen een plaats geven in ons leven!

Op Oudejaarsavond om 19 uur het Lof, een dank- en gedenkviering nu we zijn gekomen op een punt van waar we 2009 wat kunnen overzien.

En de volgende dag Nieuwjaar, maar vooral het feest van de Naamgeving en de Besnijdenis van onze Heer Jezus Christus, kind van Abraham, zoon van Israël, Gods uitverkoren volk.

Maar toch ook nieuwjaar en dat blijkt wel uit het prachtige dankgebed aan het einde van de

dienst:

Heer van tijd en eeuwigheid, die ons leidt van jaar tot jaar, wij bidden U,

dat voor ons alle jaren die Gij schenkt vervult mogen zijn met het hemels licht,

dat verschenen is in Christus, onze Heer.

Zondag 3 januari, de zondag na kerstmis, vieren we met elkaar de hoogmis om 10 uur en om 16 uur de pontificale kathedraalvespers met onze aartsbisschop en vertegenwoordigers van de parochies van ons bisdom Utrecht. Na deze feestelijke dienst is er nieuwjaarsontmoeting in De Driehoek met uitwisseling van goede wensen.

 Allen die dit lezen wensen wij een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar!

 

 

(U vindt een beschrijving van de genoemde dagen in het boek Vieren en gedenken

(pag. 211-217).

Het boek is verkrijgbaar via de boekentafel achter in de kerk en bij de koster, de heer van Hees. )

*