PDF Print

In het hart van de zaak 3


Voorbereidingsgebed op Aswoensdag


Heilige God.sterke God, Heilige onsterfelijke God,

ontferm U over ons.


Gij die barmhartig zijt en rijk aan ontferming:


bekeer ons tot U op deze dag van heil

en open ons hart voor uw verlossend woord,

in deze veertig dagen en heel ons leven. Amen


Om over na te denken


Op deze dag van diepe bezinning, treffen we elkaar als het even lukt in de kerk

Daar worden woorden gesproken en dingen gedaan die we niet willen missen.

Juist omdat we beseffen dàt we al zoveel missen in de dagelijkse gang van ons leven.

Het bestaan is zo vlak en heeft zo weinig diepgang. Het is altijd meer van hetzelfde en je kunt je afvragen wat het doel is van onze bezigheden, wat het doel en de bestemming zijn van ons mensenleven.

Je kunt je daarvoor afsluiten en proberen tevreden te zijn met onze gekozen leefwereld. Je kunt ook het drukkende gevoel hebben dat je daarin wordt meegezogen, dat je graag heel anders zou willen, maar hoe?

Onze geseculariseerde samenleving kenmerkt zich door het individualisme, ieder voor zich, door de nadruk op het verstandelijke waarmee je alles moet trachten te benaderen, met leven van de ene dag in de ander.

Ook als christen ontkom je niet of nauwelijks aan levenspatronen, die op een dwingende manier beslag leggen op je doen en laten. Het is heel moeilijk om te veranderen, zelfs als je bij jezelf inziet dat bepaalde dingen anders moeten. Dat geldt voor materiele dingen, maar zeker ook voor je geestelijk leven, voor de wijze waarop je tussen en met de mensen verkeert.

Daarin verschillen gelovige en ongelovige mensen niet zoveel van elkaar.

Ook niet als het gaat om goede doelen als het vastenoffer of hulp aan slachtoffers van rampen.

Maar voor gelovige mensen is het geen vrijblijvende zaak, iets wat je zelf mag weten. De wijze waarop je als mens leeft op aarde wordt ons in zijn Woord voorgehouden door God die onze Schepper is en door Jezus Christus die wij in gehoorzaamheid willen navolgen en die het ons heeft voorgeleefd. Uit liefde tot de mensen, uit liefde voor al het geschapene


Aswoensdag heeft alles te maken met de laatste dingen, met de ernst van ons leven.

De as die in de dienst zo'n nadrukkelijke plaats heeft is wat rest van de verbrande palmtakken die vorig jaar nog zo'n vrolijke rol speelden bij het feest van de intocht van onze Heer Jezus Christus in Jeruzalem. Hosanna, de Zoon van David, Koning van Israël. Een les voor vrome mensen: een soort carnaval zonder vastentijd!

'Gedenk. mens, dat je stof bent en dat stof zult wederkeren', zegt de priester bij het opleggen van de as. Maar weet: God is geen God van doden maar van levenden.

En om die woorden in ons hart te kunnen bewaren, zodat ze niet tevergeefs zijn gesproken, volgt de aansporing 'Bekeert u en gelooft in het evangelie!'

Veertig dagen zijn we op weg naar Pasen, de doorgang tot het leven.

Het slotgebed van deze dag zegt:

'Laat ons met volharding hem volgen die het kruis op zich nam tot onze verlossing'.


Woorden uit de eerste lezing van deze Aswoensdag in het C-jaar.''Is dit niet het vasten dat ik verkies, woord van de Heer,

misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden en ieder juk verbreken?

Is het niet je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt,

je bekommeren om je medemensen?

Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen,

je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede.

Dan geeft de Heer antwoord als je roept:

als je om hulp schreeuwt, zegt hij: 'Hier ben ik'.

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt

en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen,

je duisternis wordt als het licht van het middaguur''


Jesaja 58, 6-10Antifoon Ubi caritas est vera (Oud-Katholiek gezangboek 474)


Daar waar mensen ware liefde geven, daar zal God zijn.

Christus' liefde maakt ons mensen. brengt ons samen, leert ons loven,

doet ons danken en beamen, dat wij niet leven uit eigen macht,

maar dat wij de God die leeft onze Vader mogen noemen, om zijn mededogen.

Daar waar mensen ware liefde geven, daar zal God zijn.

Laat ons waakzaam en in eenheid samenkomen,

dat geen plaats wordt door de tweedracht ingenomen, want als wij het wagen

elkaar te dragen en te eren, zal het hem behagen die onze Heer is,

bij ons te verkeren.

Daar waar mensen ware liefde geven, daar zal God zijn.

Heer, laat ons zover eens komen dat we aanschouwen uw Gelaat van louter liefde,

Wij vertrouwen dat Gij de vreugde die wij elkander mogen schenken,

ons in volmaaktheid zult wedergeven, dat Gij ons blijft gedenken.


Anoniem, circa 800, vermoedelijk te Reichenau


In het hart van de zaak 1

In het hart van de zaak 2


Boekje Hoger dan de engelen 

ligt achterin de kerk

of te bestellen via OKKN


 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

*