PDF Print

In het hart van de zaak 18

De feest-en gedenkdagen in de maand juni

(eerste helft van de maand)

 

1 juni: H.Justinus, martelaar

 

Justinus is tussen 100 en 110 geboren uit Gr1ekse ouders, in het tegenwoordige Nablus in Samaria. Hij kreeg een uitstekende opvoeding en werd hoog opgeleid, waarbij hij zich specialiseerde in de filosofie. Rond 130 n.Chr. kwam hij tot geloof, waarna hij als rondtrekkend prediker zich wijdde aan de verbreiding van het christendom. Hij heeft veel geschreven, waaronder een tweetal verdedigingsgeschriften, waarin hij de beschuldigi8ngen weersprak die werden geuit tegen de kwetsbare vroege christenen.

Onder keizer Marcus Aurelius is hij onthoofd en stierf de marteldood waarschijnlijk in het jaar 166.

 

5 juni: H. Bonifacius, bisschop van Mainz en zijn metgezellen, martelaren.*

 

Wij kennen bisschop Bonifacius vooral als de bejaarde man die in het jaar 754 met een groot aantal metgezellen bij Dokkum is vermoord. Het was op Tweede Pinksterdag, vanouds het feest waarbij ze denken aan het wonder dat de Kerk van Jezus Christus is uitgegaan, de wereld in en dat de loop van de geschiedenis radicaal is veranderd, ook in ons land.

Bonifacius kreeg op hoge leeftijd de zorg voor het missiegebied van de Friezen, na de dood van Willibrordus in 739. Ze zijn beiden schutspatroon van de Nederlandse kerk en hun geboortedag ten hemel wordt gevierd als een apostelfeest, Willibrordus draagt ook de titel van ‘apostel van Nederland. In de kathedraal worden relieken bewaard van beide mannen, die in vrijwel alle Oud-Katholieke kerken worden afgebeeld, in Utrecht zelfs in de kathedraal en in de Gertrudiskapel, in beide gevallen zeventiende-eeuwse fraaie beelden.

 

6 juni: H. Norbertus, bisschop van Maagdenburg.*

 

Norbertus is de enige Nederlandse ordestichter. In het jaar 1120 , hij was toen veertig jaar oud, vestigde hij zich met een aantal broeders na een visionaire ervaring op aanwijzing van de H, Maria in het dal van Prémontré en stichtte de orde van de Premonstratensers, een gemeenschap van priesters die wilde samenleven, maar pastoraal betrokken waren (en in ons land ondermeer) bij de zorg voor de gelovigen in de omgeving van het klooster.

In de Abdij van Beren vinden veel mensen een plaats voor bezinning en verdieping van hun geloofsleven, onder leiding van de witte paters

 

9 juni: H. Efraim de Syriër, diaken*

 

Efraim, kind van gelovige ouders, werd geboren in 306 en stierf in 373. Hij was een zeer begaafde man die heel zijn leven toewijdde aan de dienst aan God en zijn Kerk. Hij gaf onderricht, schreef exegetische verhandelingen eis vooral bekend geworden door het grote aantal hymnen, dat een plaats heeft gekregen in de Syrische liturgie. Hij kreeg de bijnaam

Harpzanger van de Heilige Geest. Veel van zijn hymnen hebben in vertaling een plaats gevonden in de liturgie van andere Oosterse kerken.

 

11 juni: H. Barnabas, apostel*

 

Zijn naam was Jozef, maar door de apostelkring werd hij Barnabas genoemd zoon der vertroosting. Hij was een neef van de evangelist Marcus en hij gold in de gemeente van Jeruzalem als een steunpilaar. Hij werd door de apostelen naar Antiochië gezonden om het evangelie te verkondigen. De gelovigen werden daar voor het eerste christenen genoemd volgens Handelingen 11,26. Barnabas was een metgezel van Paulus op een zendingsreis en later ging Barnabas met Marcus naar Cyprus. Het laat zien hoe het enthousiasme van de eerste christengemeenten geen halt hield bij de grenzen van het joodse land..

 

12 juni: H.Odulfus, priester*

 

Geboren in de Kempen, in het dorp Oirschot, vertrok Odulfus na zijn priesterwijding naar Utrecht waar Fredericus bisschop was. Het waren in de negende eeuw zware tijden voor de mensen en de kerk in opbouw, door de voortdurende invallen van de Noormannen. Bisschop Fredericus zond hem naar Friesland, eerst naar Staveren en later naar het Gaasterland. Odulfus is gestorven in 855 en begraven, evenals zijn bisschop, in de kapittelkerk van Sint Salvator.te Utrecht. Hij is wel de apostel van Friesland genoemd. Het Orthodox klooster van de H. Nikolaas te Hemelum, in begin van de negentiger jaren gesticht, houdt de gedachtenis van Odulfus levendig.

 

13 juni: H. Profeet Elisa*

 

Elisa –de Heer heeft geholpen- behoort tot de grote profeten uit de negende eeuw vóór Christus. Hij was de leerling en opvolger van Elia en genoor grote verering onder het volk.

Bekend is vooral de genezing van de Syrische hoofdman Naäman die we vinden in het tweede boek Koningen, waarin nog meer verhalen rond zijn persoon zijn vermeld.

 

14 juni: H.Basilius de Grote.*

 

Basilius behoort tot de vier grote kerkvaders van het Oosten. Zijn grote geleerdheid en vroomheid waren spreekwoordelijk. Hij is de grote theoloog van de leer aangaande de Heilige Geest en bleef ook als bisschop van Cesarea en metropoliet van een vijftigtal bisschoppen in Pontus, bewogen met het lot van armen en zwakken. Hij heeft een kloosterregel ontworpen die nog steeds algemeen gebruikt wordt door vrouwen en mannen in de Griekse kerk.

Hij leefde van 330 tot 379. De Orthodoxe liturgie van de Vastentijd staat op zijn naam.

* link hier voor informatie over heiligen

 

Een meer uitvoerige beschrijving vindt u in Vieren en gedenken pag.74-83.

Dit boek is verkrijgbaar via de boekentafel in de kathedraal en de side van de OKKN

 

Wijze woorden aan haar zusters

 

Wees zon door uw leer,

wees maan door uw aanpassingsvermogen,

wees wind door uw strenge leiding,

wees lucht door uw mildheid en

wees vuur door de schoonheid

waarmee u onderricht geeft.

Hildegard van Bingen, abdis, mystica

1098- 1179

 

 

De zondag van de vergeving

 

Zondag aanstaande, 13 juni, vieren we zondag na Pinksteren 6, de zondag van de vergeving

Hiermee is de groene tijd begonnen van de zondagen in de tweede helft van het kerkelijk jaar.

We kunnen luisteren naar twee prachtige en ontroerende lezingen, die ons erg zullen aanspreken. We weten immers maar al te goed waartoe we ons als mensen laten verleiden waardor we dingen doen die niet goed zijn en waar we later spijt van krijgen.

 

Een blijde doorstart!

 

We beleefden met elkaar een blijde en enthousiaste zondag, een mooie Sacramentsdag met een Eucharistieviering onder leiding van onze nieuwe pastoors. ‘Geweldig, zei een gast na afloop, dat jullie direct al weer twee priesters hebben en dan ook nog een man en een vrouw. Zo hoort het toch in onze tijd. Het is om jaloers op te worden.’

 

Misschien is het waar dat we als Oud-Katholieken al gauw denken dat dit gewoon is, die snelle opvolging in het pastoraat. Maar dat is zeker niet gewoon en ook in veel grotere kerken als de onze speelt gebrek aan mensen en aan geld een beslissende rol.

Wat kunnen we als gemeenschap beter doen dan onze actieve betrokkenheid uiten, gastvrij zijn en aandacht geven aan jong en oud..

 

O Heer, ik draag U op vandaag

 

O Heer, ik draag U op vandaag,

Al is het klein van waarde,

Al wat ik ben, al wat ik ken,

Al wat ik heb op aarde.

 

Ik wil van nu voortaan voor U

En t’uwer hoogste eren,

Naar Gij gebiedt en anders niet,

Gebruiken of ontberen.

 

Lodewijk Makeblijde (1565- 1630) OKG 770

 

Gebed

 

Gij die ons roept tot een gemeenschap

in Jezus, uw betrouwbare getuige,

maak uw kerk bereid zich telkens opnieuw

gewonnen te geven aan zijn woorden,

om zo een licht te worden

voor alle mensen op aarde

in de kracht van uw Geest,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

 


*