PDF Print

Wijding H.Maria Magdalena.

Kathedraal nieuws

Translatie van een reliek van St. Odulfus, belijder

Zondagmiddag 18 september jl. heeft in Eindhoven de wijding plaatsgevonden van het nieuwe kerkgebouw van de parochie van de H.Maria Magdalena.

De kerkruimte is verbonden met het wijkcentrum Sint Paulus; het complex kon dit jaar in koop worden verworven, dank zij de medewerking van het RK bisdom Den Bosch en het plaatselijke kerkbestuur.

Met de wijding en de ingebruikneming van dit mooie kerkcentrum is een einde gekomen aan de lange zwerftocht van de jonge parochie. Begonnen als een kleine groep Oud-katholieken in de diaspora Eindhoven en wijde omstreken, kent men nu een eigen parochieverband, twee parttime priesters en een kerngemeente die het mogelijk maakt ondanks de grote verspreiding elkaar met regelmaat te treffen.

Het nieuw gewijde kerkcentrum leent zich met de nevenruimten uitstekend voor allerlei soort activiteiten.

Tot de hoogtepunten van de wijding en de viering van de Eucharistie, een ontspannen, blijde en stijlvolle dienst, behoorde de wijding van het altaar. Naar aloud gebruik werd daarbij een reliek bijgezet, een deel van de stoffelijke resten van de H.Odulfus, belijder, gestorven op 12 juni 855. De negende eeuw was voor de kerk van Utrecht gevaarvol, vooral door het optreden van de Noormannen die met veel geweld en vernielingen hun spoor trokken door het land. Dat duurde totdat hun hoofdman Rorik in Dorestad aan de Waal, in het jaar 847 leenman werd van de keizer.

Maar de politieke verwarring door de verdeling van het rijk van Karel de Grote en de ruzies binnen het koningshuis, maakten het leven onzeker en de positie van de bisschop van Utrecht bedreigend.

Dit is de achtergrond van het optreden van de priester Odulfus, een intelligent en vroom man. Geboren in het dorp Oirschot heeft hij na zijn wijding eerst gewerkt in de streek waar hij opgroeide. Later vertrok hij op verzoek van zijn bisschop Frederik (Fredericus) naar Utrecht, om daar de kleine kring van priesters rond de bisschop te versterken. Het was, zoals wij zagen, een ongelukkige tijd voor de mensen. De bisschop stuurde de jonge man naar Friesland om het evangelie te verkondigen in de omgeving van Staveren. Er ontstond een klein klooster, maar voor de veiligheid tegen aanvallen vanaf het water, ging men wonen in het Gaasterland waar een klooster werd gesticht bij het dorp Hemelum.

Na lange tijd keerde de oud geworden Odulfus terug naar Utrecht waar hij als een geliefd en vereerd man bij het kapittel van Oudmunster, de kerk van Sint Salvator, een stichting van de H.Willibrordus.

Hij werd gegraven in de crypte van de kerk, bij zijn bisschop Fredericus, die in 838 in zijn kerk was vermoord, een politieke daad op aanstoken van de keizerin Judith die zich aangesproken voelde door de bisschop.

Na de omwenteling van de Reformatie in de stad Utrecht, heeft men, voordat de kerk van Sint Salvator werd afgebroken, relieken van de H. Odulfus uit de sarcofaag genomen. Ze zijn in veiligheid gebracht, zoals dit op zoveel plaatsen is gelukt. Onze kathedraal bewaart vanaf 1914 in het hoogaltaar een grote schat aan relieken, waaronder stichtingsrelieken van de kerk van Utrecht. Voor die tijd, vanaf ongeveer 1700 waren ze al samengebracht in de schuilkerk van Sinte Gertrudis. Ook de resten van St. Odulfus, de Brabantse jonge priester die ging waarheen hij geroepen werd, rusten in het altaar van de kathedraal.

Iets van hem is weer op reis gegaan en heeft een rustplaats gevonden in Eindhoven, in de kerk van de H, Maria Magdalena.

Mogen zij trouw en geloofsijver ons allen tot voorbeeld zijn en de mensen tot zegen.

Niek van Ditmarsch

*