OMDUW (Oecumenische Missionaire Diakonale Utrechtse Werkgroep)

 

Omduw is ontstaan uit een hervormd initiatief van 1974 om een diaconaal missionair centrum op te richten.

Deze werkgroep bundelde in mei 1982 twaalf diaconale instellingen van de Utrechtse kerken in de binnenstad en koos de naam OMDUW.

Op dit moment zijn er twintig Utrechtse kerken die OMDUW ondersteunen.

Wat doet OMDUW?

OMDUW staat voor Oecumenische Missionaire Diaconale Werkgroep en is er ter wille van de mensen in de stad Utrecht. In het bijzonder voor hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, m.n. dak- en thuislozen.

Vanuit OMDUW probeert men de mensen te helpen die hulp komen vragen. Ook mensen die hulp nodig hebben om financiële redenen,vanwege bv. huurachterstand, komen voor hulp in aanmerking.

In 1988 is het OMDUW spreekuur voor daklozen opgericht, dat tweemaal per week spreekuur houdt in de parochie van de Catharinakerk aan de Nieuwegracht 61 en wel op: dinsdag van 17.00 – 18.00 uur en op vrijdag van 10.30 -12.00 uur.

Deze spreekuren worden gedaan door vrijwilligers vanuit de Utrechtse kerken. Het is bedoeld om hulpzoekenden met raad en daad terzijde te staan en waar mogelijk, dreigende dakloosheid te voorkomen of om cliënten “ weer onder dak” te helpen. Ook worden er “slaapbonnen”, voor de acute hulp verstrekt.

OMDUW helpt ex-daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of huis door middel van aanschaf van inboedel bij Emmaus. OMDUW tracht te bevorderen dat de Utrechtse kerken oog blijven houden voor de noden in de stad en zich daarvoor daadwerkelijk inzetten.

OMDUW onderhoudt contacten en werk samen met o.a. de Sleep-in, ’t Smulhuis, dagopvang het Catharijnehuis, Release, Nacht Opvang in Zelfbeheer (Nioz), Tussenvoorziening, Exodus, Stadsgeldbeheer, Emmaus.

OMDUW heeft een dagelijks bestuur, dat gekozen is door leden van de Raad van Advies.

De Raad van Advies wordt gevormd door afgevaardigden van alle deelnemende kerken, en komt tweemaal per jaar bijeen om het beleid van het dagelijks bestuur goed te keuren.

Het dagelijks bestuur vergadert minimaal 12 maal per jaar.

Heeft u vragen over de hulpverlening neem dan contact op met de voorzitter van OMDUW : Jan de Kruijf 06-40744016.

*